Skip to content

Specialiseringsutbildning vid yrkeshögskolor

Specialiseringsutbildningen är en ny utbildningsform vid sidan om den examensinriktade utbildningen och fortbildningen. Den är avsedd för personer i arbetslivet som redan har avlagt en högskoleexamen eller för personer som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Den nya specialiseringsutbildningen ersätter de tidigare yrkesinriktade specialiseringsstudierna vid yrkeshögskolorna.

Specialiseringsutbildningen är långvarig utbildning, som omfattar minst 30 studiepoäng. Utbildningen passar för dig som

  • vill fördjupa din sakkunskap
  • i ditt arbete behöver bredare och branschövergripande kompetens
  • fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk
  • inriktar dig på mera krävande sakkunniguppgifter.

Utbildningen genomförs och sakkunnigheten visas i nära samarbete med arbetslivet. Utbildningen förstärker sambandet till arbetslivet, forskningen och produktutvecklingen inom branschen.

Specialiseringsutbildningen ger dig ett bredare perspektiv att granska de utmaningar, problem och utvecklingsbehov som du möter i arbetslivet. Efter avlagd utbildning kan du utnyttja vetenskapliga forskningsdata vid analyseringen, utvärderingen och utvecklandet av yrkespraxisen inom ditt specialområde.

De första specialiseringsutbildningarna inleddes år 2016. Exempel på utbildningar är specialiseringsutbildningar inom cybersäkerhet, big data, sårvård, närings- och kosthållsbranschen. Lagen om den nya utbildningsformen trädde i kraft i början av år 2015.

Bekanta dig med aktuella utbildningar (infon på finska)