Skip to content

Rekommendationer till antagningsgrunder för högre yrkeshögskoleexamen år 2018

Behörighet | Krav på arbetserfarenhet | Inlämnande av examensbetyg och arbetsintyg | Antagningsgrunder | Tillgängligheten vid antagning – specialarrangemang för urvalsprovet

Behörighet för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk)

Behöriga att söka till studier för en högre YH-examen är de som har en lämplig yrkeshögskoleexamen eller en annan lämplig högskoleexamen samt efter denna examen minst tre års arbetserfarenhet inom en lämplig bransch. Som lämplig bransch betraktas både den bransch till vilken sökanden nu söker och den bransch inom vilken sökanden har avlagt en högskoleexamen.

Krav på grundutbildning

Yrkeshögskolan fastställer krav på grundutbildning separat för varje ansökningsobjekt.

Den examen som används vid ansökan ska vara avlagd så att en kopia av det slutliga examensbetyget är framme hos högskolans ansökningsservice senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg .

För att påvisa sin behörighet att söka ska den som söker med en examen som avlagts utomlands lämna in en kopia av det slutliga examensbetyg som utgör grund för ansökan till ansökningsservicen i yrkeshögskolan senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg. Detta gäller inte sökande som avlägger en utländsk examen under ansökningsperioden.

Om betyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen i den yrkeshögskola som är första ansökningsönskemål lämna in en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Kopian ska vara framme hos ansökningsservicen senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg (se bifogat tidsschema).

Om sökanden är flykting eller en person som kan jämställas med en flykting och inte kan bevisa sin examen med dokument, kan yrkeshögskolan kalla sökanden till urvalsprovet eller så kan en förhandsuppgift som sökanden lämnat in inom utsatt tid beaktas. Sökanden ska ha ett myndighetsbeslut som anger att han eller hon har flyktingstatus (beslut om asyl eller uppehållstillstånd på grund av behov av skydd). Sökanden ska lämna in en kopia av detta beslut till ansökningsservicen i alla yrkeshögskolor till vilka han eller hon söker. Detta ska göras senast vid den tidpunkt som meddelats i förväg.

Krav på arbetserfarenhet

För behörighet att söka krävs 36 månaders (tre års) arbete som sökanden utfört från och med den dag då det slutliga högskoleexamensbetyget utfärdades till 31.7.2018 om sökanden deltar i vårens ansökan och till 31.12.2018 om sökanden deltar i höstens antagning.

Som arbetserfarenhet erkänner yrkeshögskolan även arbetserfarenhet som förvärvats efter en tidigare i Finland avlagd examen på institutnivå eller en examen inom yrkesutbildning på högre nivå (examen får ha avlagts inom vilket utbildningsområde som helst) och före högskoleexamen. Även i detta fall krävs minst 36 månaders (tre års) arbetserfarenhet inom en lämplig bransch.

Företagsverksamhet godkänns som arbetserfarenhet om sökanden kan uppvisa ett intyg som visar att sökanden har eller har haft en FöPL- eller LFÖPL-försäkring. (FöPL = pensionsförsäkring för företagare, LFÖPL = pensionsförsäkring för lantbruksföretagare, skogsägare, yrkesfiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar). Företagsverksamhet i utlandet bevisas med motsvarande officiella dokument.
Inom hantverk och konstindustri, mediekultur och bildkonst, teater och dans samt musik kan det i stället för arbetserfarenhet fordras konstnärlig verksamhet av motsvarande omfattning (lag 932/2014). Denna påvisas t.ex. med en portfölj.

För utbildningen till sjökapten (högre YH) godkänns en av Trafiksäkerhetsverket godkänd minst sex månaders fartygstjänst i befälsuppgifter enligt utdrag ur sjömansregistret. Utöver detta krävs arbetserfarenhet inom sjöfartsbranschen antingen till havs eller på land så att det ovan nämnda arbetet i befälsuppgifter och annan arbetserfarenhet inom sjöfartsbranschen tillsammans omfattar minst 36 månader (tre år).

Arbetserfarenheten meddelas i hela månader. De sökande ska omvandla arbetstimmar som de utfört i deltidsarbete (mindre än 35 timmar/vecka) till timmar i heltidsarbete på följande sätt: 150 timmar eller 20 dagar med minst 7 arbetstimmar motsvarar en månad. Arbetserfarenheten behöver inte vara sammanhängande eller förvärvad hos samma arbetsgivare. Sökande som haft flera anställningsförhållanden samtidigt får endast så många poäng som heltidsarbete ger.

Beväringstjänst, frivillig militärtjänst för kvinnor, civiltjänst eller vårdledighet räknas inte som arbetserfarenhet.

Inlämnande av examensbetyg och arbetsintyg

De antagna personernas examensbetyg, arbetsintyg och eventuella andra intyg kontrolleras. Yrkeshögskolan kan återkalla en studieplats, om examensbetygen och/eller arbetsintygen inte har kommit in vid den tidpunkt som yrkeshögskolan meddelat eller om sökanden har lämnat oriktiga uppgifter om sig själv.

Arbetserfarenheten ska bevisas med arbetsintyg som arbetsgivaren utfärdat. Av arbetsintyget ska framgå bland annat exakt datum då anställningsförhållandet inleddes och upphörde, arbetsgivarens kontaktuppgifter, arbetsuppgifter och, om det är fråga om deltidsarbete, antalet arbetstimmar. Om anställningen fortfarande pågår ska sökanden begära ett tillfälligt arbetsintyg av arbetsgivaren.

Om det ursprungliga examens- eller arbetsintyget har utfärdats på ett annat språk än finska, svenska eller engelska, ska sökanden till ansökningsservicen lämna in både en kopia av intyget på det ursprungliga språket och en kopia av en översättning till finska, svenska eller engelska som gjorts av en auktoriserad translator. Översättningen ska vara försedd med translatorns underskrift och stämpel.

Antagningsgrunder för utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (gäller utbildningar på finska, svenska och främmande språk)

Urvalsprov och/eller förhandsuppgift

  • Urvalsprov och/eller förhandsuppgift 100 poäng. (i urvalsprovet kan också ingå en intervju). Det lägsta poängtal som godkänns är 20 poäng.
  • Språkkunskaperna hos personer som söker till utbildningar på ett främmande språk bedöms i samband med urvalsprovet/förhandsuppgiften.
  • Vitsordet för lärdomsprovet, skolframgången och den branschspecifika arbetserfarenheten kan beaktas i urvalsprovet/förhandsuppgiften.

Antagning vid samma poängtal

Sökande med samma poängtal rangordnas enligt följande kriterier:

  1. Urvalsprov och/eller förhandsuppgift
  2. Ansökningsönskemålens ordning

Om det inte med dessa kriterier erhålls någon skillnad mellan dem som har samma poängtal, kan yrkeshögskolan välja mellan tre alternativ:

  • alla sökande som har samma poängtal antas
  • ingen av dem antas eller
  • så används lottning.

Tillgängligheten vid antagning – specialarrangemang för urvalsprovet

Den sökande ansöker om rätt till specialarrangemang för urvalsprovet med en särskild ansökan. Ansökningsblanketten är gemensam för alla högskolor, och den kan skrivas ut på varje högskolas webbplats.

I ansökan beskriver den sökande vilka specialarrangemang som önskas samt skälen till ansökan. Till ansökan ska bifogas kopior av de intyg som den sökande åberopar. Utlåtandena får i regel vara högst 5 (fem) år gamla. Närmare anvisningar om bilagorna finns i ansökan.

Om hindret som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet är befintligt redan under ansökningstiden, ska ansökan om specialarrangemangen vara framme hos högskolans ansökningsservice senast vid den gemensamma tidpunkt som högskolorna kommit överens om. Ansökan skickas till varje högskola till vilken den sökande sökt. Högskolan kan ha kompletterande anvisningar som gäller t.ex. urval i två faser. Ansökan lämnas in till ansökningsservicen i de aktuella högskolorna.

Om ett hinder som berättigar till specialarrangemang vid urvalsprovet uppstår eller konstateras mellan utgången av ansökningstiden och urvalsprovet ska den sökande utan dröjsmål lämna in ansökan om specialarrangemang till ansökningsservicen i alla de högskolor i vars urvalsprov den sökande deltar. En högskola kan avslå ansökan om specialarrangemang, om arrangemangen t.ex. på grund av tidsschemat är omöjliga att ordna.

Specialarrangemangen för ett urvalsprov gäller endast ansökningsobjektet i fråga och endast en bestämd urvalsprovsdag. När beslutet fattas följs förfaranden som är förenliga med god förvaltningssed. Den sökande får information (inte beslut) om specialarrangemangen i tillräckligt god tid före urvalsprovet. Bilagorna till ansökan om specialarrangemang är sekretessbelagda.