Skip to content

Poängsättning av studentexamen

Poängsättning av finländsk studentexamen

Poängsättningen av ämnena i studentexamen varierar enligt universitet och utbildning. Utgångspoäng för antagningen utgörs i regel av poängen för studentexamen, till vilka poängen för urvalsprovet adderas.

Poängsättning av studentexamen enligt universitet och utbildning finns beskrivna i samband med beskrivningarna av utbildningarna. Du hittar beskrivningarna med Studieinfos ordsökning efter att universitetsutbildningarnas beskrivningar har publicerats sommaren 2014.

Poängsättning av internationella studentexamina

Undervisningsministeriet har gett en rekommendation om hur en Europeisk studentexamen (EB), en Internationell studentexamen (IB) och en Reifeprüfung-examen skall jämföras med en finländsk studentexamen. Poängsättningen kan dock variera enligt högskolor och utbildning. Närmare information om poängsättningen ges direkt av högskolorna.

Allmänna rekommendationer:

  • En god EB-examen, en god IB-examen och en god Reifeprüfung-examen beaktas vid antagningen av studerande på motsvarande sätt som en god finländsk studentexamen
  • Sökande som inte på grund av den sena examenstidpunkten har kunnat beaktas samma år som examen avlades skall betraktas som nya studerande året därefter

Europeisk studentexamen (EB)

Enligt rekommendationen kan poängen för de ämnesvisa muntliga eller skriftliga proven för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

EB-examen    Studentexamen
10.00-9.00     laudatur
8.95-8.00       eximia cum laude approbatur
7.95-7.00       magna cum laude approbatur
6.95-6.00       cum laude approbatur
5.95-5.00       lubenter approbatur
4.95-4.00       approbatur

Ministeriet konstaterar att då det gäller lång och kort matematik kan, avvikande från tabellen, poängantalet 10.00–9.50 för utgångspoängens del jämföras med laudatur, poängtalet 9.45–8.50 med eximia cum laude approbatur och poängtalet 8.45–7.00 med magna cum laude approbatur. Ifall högskolan anser det nödvändigt kan man vid antagningen av de studerande ta hänsyn till det totala poängantalet i EB-examen.

International Baccalaureate-examen (IB)

Enligt rekommendationen kan de ämnesvisa poängen för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

IB-examen     Studentexamen
7 excellent      laudatur
6 very good     eximia cum laude approbatur
5 good            magna cum laude approbatur
4 satisfactory   cum laude approbatur
3 mediocre      lubenter approbatur
2 poor            approbatur

Ministeriet påpekar även att bl.a. det specialarbete (extended essay) som hör till IB-examen kan utnyttjas vid antagningen av studerande, särskilt då denna uppsats har bedömts med vitsordet A (Excellent).

Reifeprüfung-examen

Enligt rekommendationen kan vitsorden i slutproven i de fyra ämnena i Reifeprüfung-examen (II. Leistungen in der Reifeprüfung) för utgångspoängens del jämföras med vitsorden i den finländska studentexamen enligt följande:

Reifeprüfung-examen    Studentexamen
15-13 poäng                       laudatur
12-10 poäng                      eximia cum laude approbatur
9-8 poäng                         magna cum laude approbatur
7 poäng                             cum laude approbatur
6-5 poäng                         lubenter approbatur
4 poäng                             approbatur
Vid antagningen av de studerande kan man även ta hänsyn till medeltalet (Durchscnittsnote) för det totala poängantalet i Reifeprüfung-examen, ifall universitetet anser det nödvändigt.

Omvandlingstabell för betygsvitsord

Gymnasiets avgångsbetyg Avgångsbetyg från EB-linjen Avgångsbetyg från IB-linjen Avgångsbetyg från Reifeprüfung-linjen*
10 9–10 Excellent 13–15 poäng
9 8 Very good 10–12 poäng
8 7 Good 7–9 poäng
7 6 Satisfactory 5–6 poäng
6 5 Mediocre 3–4 poäng
5 3–4 Poor 1–2 poäng

* Medeltalet för Reifeprüfung-examen omvandlas så, att det totala antalet poäng divideras med 60 och omvandlas enligt tabellen. (T.ex. 520:60 ~ 8,67 som enligt bifogade omvandlingstabell motsvarar vitsordet 8 på avgångsbetyget.)