Skip to content

Universitetens specialiseringsutbildningar

Du hittar här de uppgifter om specialiseringsutbildningar som universiteten har uppdaterat under hösten 2016. Se ansökningstider och mera info om utbildningarnas innehåll på universitetens webbplatser.

Erikoispsykologikoulutus: Kliininen terveyspsykologia

Utbildningens omfattning och planerad längd

70 sp, 3 år vid sidan av arbete.

Målgrupp

Kliinisen terveyspsykologian koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon tehtävissä toimiville psykologeille.

Målsättning

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti terveyspsykologisen tietouteen ja teoriaan, ajankohtaisiin sovellusaloihin ja interventioihin sekä terveyden edistämisen menetelmiin sekä käytäntöihin perehtyneitä kliinisen terveyspsykologian kliinikoita ja asiantuntijoita.

Universitet

Itä-Suomen yliopisto


Erikoispsykologikoulutus:Lapset ja nuoret

Omfattning och planerad längd

70 sp, 3 år vid sidan av arbetet.

Målgrupp

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana.

Målsättning

Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.

Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.

Koulutukselle tullaan ehdottamaan Kelan kuntouttajapätevyyttä.

Universitet

Turun yliopisto ja Åbo Akademi


Erikoispsykologikoulutus: Neuropsykologia

Omfattning och planerad längd

70 sp, 3 år vid sidan av arbetet.

Målgrupp

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), joilla on kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä, mahdollisuus työskennellä neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana sekä jo hankittua neuropsykologian alan työnohjausta ja täydennyskoulutusta.

Målsättning

Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä.

Universitet

Helsingin yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Psykoterapia

Omfattning och planerad längd

70 sp, 3 år vid sidan av arbetet.

Målgrupp

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Målsättning

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.

Universitet

Jyväskylän yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Työ- ja organisaatiopsykologia

Omfattning och planerad längd

70 sp, 3 år vid sidan av arbetet.

Målgrupp

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksessa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä, työterveyshuollossa tai työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä.

Målsättning

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia edistävissä psykologisissa tehtävissä sekä kehittää jatkuvasti alan ammattikäytäntöä tieteelliseltä perustalta. Työelämän muutosten nopeus ja henkisen kuormituksen hallinta edellyttävät psykologisen asiantuntemuksen laadullista ja määrällistä lisäämistä.

Universitet

Tampereen yliopisto