Skip to content

Specialiseringsutbildningar vid universitet

Specialiseringsutbildningen är en ny utbildningsform utöver den examensinriktade utbildningen och fortbildningen. Den är avsedd för personer i arbetslivet som avlagt en högskoleexamen eller på annat sätt skaffat sig motsvarande kunnande. Specialiseringsutbildningen vid universiteten genomförs i regel efter avlagd högre högskoleexamen.

Specialiseringsutbildningen omfattar minst 30 studiepoäng. Utbildningen passar för dig som

  • vill fördjupa din sakkunskap
  • vill fungera som sakkunnig i olika organisationer och nätverk
  • siktar mot mera krävande sakkunniguppgifter.

Specialiseringsutbildningar ordnas utgående från behovet av sakkunskap i arbetslivet och behovet av att utveckla den. Utbildningarna stärker sambandet mellan forskning, produktutveckling och arbetslivsbehov.

Specialiseringsutbildningen ger dig ett bredare perspektiv att granska de utmaningar, problem och utvecklingsbehov som du möter i arbetslivet. Efter avlagd utbildning kan du utnyttja vetenskapliga forskningsdata vid analysering, utvärdering och utvecklandet av yrkespraxisen inom ditt specialområde.

De första specialiseringsutbildningarna inleddes år 2016. Exempel på utbildningar är specialiseringsutbildningar inom farmaci, psykologi, socialt arbete och specialiseringsutbildningar för lärare. Lagen om den nya utbildningsformen trädde i kraft i början av år 2015.

Bekanta dig med aktuella specialiseringsutbildningar (infon på finska).