Skip to content

Invandrarens språkkunskap

För invandrare i olika åldrar ordnas undervisning i svenska eller finska. Målet är att personen ska få en så fungerande tvåspråkighet som möjligt: att behärska finska eller svenska och att dessutom upprätthålla sitt eget modersmål och sin kultur.

Kurser i svenska och finska 

Du kan läsa svenska eller finska vid många läroanstalter, exempelvis i:

 • vuxenutbildningscentrer
 • folkhögskolor
 • medborgar- och arbetarinstitut
 • vuxengymnasier
 • språkcenter vid universitet och högskolor
 • det öppna universitetet
 • sommaruniversitet.

Det finns kurser av olika nivåer och längd. Kursavgifterna varierar också enligt kurs. Du får mera information om kurserna direkt av läroanstalterna eller på de lokala TE-tjänsterna.

Mera information om språkkurserna

Kotisuomessa-tjänsten innehåller självstudiematerial i svenska och finska  språket. Du bör registrera dig i tjänsten för att studera och utföra uppgifterna. Om du inte vill registrera dig, kan du ändå bläddra och bekanta dig med innehållet i tjänsten.

Via Finnish Courses kan du söka efter kurser i finska och svenska i huvudstadsregionen och finska kurser i Tammerfors området. Du kan söka enligt nivå, ort och kurs.

I Infopankki.fi-tjänsten får du information om var du kan studera svenska eller finska.

Att visa språkkunskaper vid ansökan till utbildning

Om du söker till yrkes- eller gymnasieutbildning och har ett annat modersmål än läroanstaltens undervisningsspråk kan du kallas till ett språkprov.

I provet kontrolleras det att du kan klara av att studera på språket ifråga. Läroanstalterna vill veta att du förstår undervisningsspråket och att du kan delta i undervisningen. Språkprovet kan bestå av ett skriftligt test och/eller en intervju.  Du får mera information om språkproven av läroanstalterna.

Läroanstalten kan låta bli att anta dig till yrkesutbildning om du inte har färdighet att både muntligt och skriftligt använda och förstå undervisningsspråket.

Då du söker till högskola ska du ha ett intyg över avlagt språktest eller så ska du kunna visa på dina språkkunskaper genom tidigare studier. Yrkeshögskolorna kallar i regel sökande till språktest. Universiteten anordnar vanligen inte språktest, men de förutsätter att du har ett intyg över tillräckliga språkkunskaper.

Ta reda på av läroanstalten innan du söker till utbildningen, hur du kan visa att du har tillräckliga språkkunskaper för att klara av studierna.

Att visa kunskap i finska eller svenska med allmän språkexamen

Du kan med en allmän språkexamen visa att du har sådana språkkunskaper i svenska eller finska som krävs för studier. Du kan avlägga examen på grundnivå, mellannivå och högsta nivå.

Allmän språkexamen består av fyra delprov:

 1. Textförståelse
 2. Skrivning
 3. Talförståelse och
 4. Tal.

Du kan använda examensintyget till exempel då du söker studie- eller arbetsplats. Du kan dessutom visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska för att ansöka om finskt medborgarskap.

Examen på mellannivå i finska eller svenska språket ordnas fyra gånger per år och examen på grundnivå och högsta nivå två gånger per år. Proven är avgiftsbelagda.

Annan språkexamen eller tidigare grundutbildning 

 • Om du har avlagt någon annan språkexamen ska du kontakta läroanstalten och fråga om de godkänner språkexamen som ett bevis på tillräckliga språkkunskaper.
 • Om du har genomfört en tidigare utbildning, avlagt examen eller en del av en examen, kan du fråga hos läroanstalten om de godkänner examen som ett bevis på tillräckliga språkkunskaper.

Läs mera om internationella språkexamina och språkprov (på finska)