Skip to content

Stöd för studerande

Studiestöd Ι Skolresestöd Ι Studiestöd för studier utomlands 

Studiestöd

Folkpensionsanstaltens studiestöd är det vanliga sättet att finansiera studier på. Du kan få studiestöd för studier efter den grundläggande utbildningen. Studiestödet är avsett att trygga din utkomst under studietiden.

Studiestödet består av:

 • studiepenning
 • bostadstillägg (från och med 1.8.2017 endast för dem som studerar utomlands och för personer som studerar på en avgiftsbelagd linje vid en folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter och som bor i läroanstaltens elevhem)
 • studielån med statsborgen.

Studiestödsbeloppet är beroende av ålder, boendeform, civilstånd, läroanstalt och inkomster. Du kan ansöka om statsborgen för studielån samtidigt som du ansöker om studiepenning.

Studiestödets belopp och villkoren för beviljandet av stöd är olika för högskolestuderande och studerande vid gymnasium eller yrkesläroanstalt.

Ändringar i studiestödet och stödet för boende för studerande 1.8.2017

Studiepenningens belopp för högskolestuderande förenhetligas med studiepenningens belopp för studerande på andra stadiet (högst 250,28 euro/månad). Studielånsbeloppet stiger för alla studerande. Även grunderna för beviljande av studiepenning och statsgaranti för studielån berörs av ett flertal förändringar. De studerande som bor på hyra i Finland börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget. Läs mera på FPA:s sidor.

Vem kan ansöka om stöd?

Du kan ansöka om studiestöd efter att du tagit emot studieplatsen. Då hittas uppgifterna i FPA:s e-tjänst för ansökan om studiestöd. Du kan nu via en länk i Min Studieinfo-tjänsten flytta över till FPA:s e-tjänst för studiestöd. Läs mera

FPA får uppgifter om mottagande av studieplats vid inhemska universitet, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter och gymnasier. Du kan söka studiepenning när du fyllt 17 år. Statsborgen för studielån kan beviljas person som får studiepenning eller vuxenutbildningsstöd.

Du kan få studiestöd för studier i Finland om du är finländsk medborgare. På vissa villkor kan studiestöd beviljas också medborgare i andra länder.

För hurdana studier?

Du kan få studiestöd för följande studier:

 • Gymnasiestudier, men inte för studier i vuxengymnasium
 • Grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad tilläggsutbildning
 • Högskolestudier
 • Annan offentlig utbildning efter grundskolan som sker på heltid  och räcker minst 8 veckor.

För hur lång tid kan studiestöd beviljas?

 • Kontrollera på FPA: hemsidor antalet stödmånader. Maximistödtiden är beroende av när du har inlett eller inleder dina studier.

Läs mera om studiestödet på FPA:s webbplats

Skolresestöd

Skolresestöd beviljas för dagliga skolresor. För att få skolresestöd ska du bo och studera i Finland på heltid. Stödet beviljas i första hand för skolresor med allmänna kommunikationsmedel eller med skolskjuts.

Du kan få skolresestöd om du är:

 • Gymnasiestuderande
 • Studerande som genomför gymnasie- eller yrkesstudier i folkhögskola
 • Studerande inom utbildning i huslig ekonomi (hushållsskolan)
 • Studerande inom förberedande och rehabiliterande utbildning
 • Invandrare som deltar i förberedande studier för grundläggande yrkesutbildning
 • Studerande inom grundläggande yrkesutbildning (yrkesinriktad grundexamen) oberoende av hur utbildningen ordnas (också för fristående examen)
 • Handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (studierna beaktas som en del av grundläggande yrkesutbildning)
 • Studerande vid Räddningsinstitutet eller Brottspåföljdsområdets utbildningscentral.

Hur ansöker jag om stödet?

Skolresestödet är beroende av skolresans längd och färdsättet.

 • Sök skolresestöd för varje läsår (1.8-31.7)
 • Fyll i ansökningsblanketten som du hittar på FPA:s webbplats, på FPA:s byrå eller i din läroanstalt, och lämna in blanketten till läroanstalten.

Läs mera om skolresestödet på FPA:s webbplats

Studiestöd för studier utomlands

Om du tänker studera utomlands, är det skäl att börja fundera på hur du ska finansiera dina studier i så god tid som möjligt. Ta på förhand reda på vad studierna kostar, såsom terminsavgifter, studieavgifter och levnadskostnader.

En del av examen utomlands

Du kan få studiestöd för studier eller praktik utomlands om de anknyter till en inhemsk examen och godkänns som en del av examen. Du kan delta i studentutbyte eller skaffa din studieplats på egen hand.

Hela examen utomlands

Du kan få studiestöd för att avlägga en examen utomlands oberoende av studieland, om studierna motsvarar studier som berättigar till stöd i Finland. Din vistelse utomlands bör vara tillfällig.

Läs mera om stöd för studier utomlands på FPA:s webbplats