Skip to content

Stöd för dem som behöver specialstöd

Rehabiliteringspenning ι Stöd för handikappade vuxna ι Stödtjänster för handikappade

Rehabiliteringspenning

Du kan få rehabiliteringspenning för studier eller annat motsvarande ekonomiskt understöd, om dina studier utgör en del av yrkesinriktad rehabilitering. Målet med rehabiliteringen är att återgå  till eller bli kvar i arbetslivet. Med stöden försöker man försäkra sig om att utkomsten är tryggad under rehabiliteringstiden.

Olika instanser som stöder yrkesinriktad rehabilitering:

 • Arbetspensionsanstalter: för dig som varit i arbetslivet i minst fem år, med risk att inom de närmaste åren gå i förtida pension på grund av sjukdom.
 • Olycksfalls- eller trafikförsäkringsföretag: vid arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada. Rehabiliteringen planeras och genomförs i allmänhet av Försäkringsrehabilitering r.f. på uppdrag av dessa företag.
 • FPA ordnar yrkesinriktad rehabilitering för dem som saknar rätt till arbetspensionsrehabilitering eller rehabilitering utgående från olycksfalls- och trafikförsäkring.
 • Arbets- och näringsbyråerna sköter om rehabiliteringen för arbetslösa och personer som hotas av arbetslöshet.

För hurudan utbildning ges stöd?

 • till exempel för yrkesutbildning eller högskolestudier.

Så här ansöker du om rehabilitering

 • Du ansöker om rehabilitering hos den anstalt, som sköter ärendet ifråga.

Läs mera

 

Handikappbidrag för vuxna

Målet med handikappbidraget är att underlätta det dagliga livet, arbete och studier.

Vem kan ansöka?

 • om du har  fyllt 16 år och har en sjukdom eller ett handikapp, som försämrat din funktionsförmåga under minst ett år. Om sjukdomen eller handikappet till exempel försvagar din förmåga att klara av arbetsuppgifter eller studier.
 • din sjukdom eller ditt handikapp bör ge besvär (bedöms på medicinska grunder), föranleda hjälpbehov,  behov av handledning och övervakning och/eller leda till specialkostnader.
 • Handikappstöd utbetalas i allmänhet endast till bosatta i Finland.

Du kan inte få handikappstöd, om du samtidigt får

 • ålderspension, förtida ålderspension, pension utgående från arbetsoförmåga till fullt belopp, rehabiliteringsstöd eller individuell förtidspension eller motsvarande understöd från utlandet.
 • pension utgående från arbetsoförmåga på grund av olycksfall eller trafikskada, eller ersättning för inkomstbortfall, som betalas efter att det gått ett år sedan trafikskadan.

För vilken utbildning?

 • Du kan ansöka om understöd för all utbildning.

Hur ansöker du?

 • Du kan söka retroaktivt för högst ett halvt år.
 • Ansökan görs elektroniskt på FPA:s webbplats eller på FPA:s byrå. Ansökan skickas till FPA.

Läs mera om handikappbidrag för vuxna på FPA

Stödtjänster för handikappade

Handikappade studerande kan få stödtjänster i studierna

 • personlig assistent
 • tolkningstjänster
 • transporttjänster
 • ersättning för att skaffa nödvändiga hjälpmedel i studierna
 • ersättning för ändringsarbeten i bostaden, redskap och apparater.

Hur ansöker du?

Fråga om ansökan om stödtjänster hos din egen kommuns socialbyrå.

Mera information

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki (Tukilinja, på finska)